logo aviaparts.kiev.ua
噔蝾爨汔玷 • 耱 
9:00-18:00 
10:00-14:00 
067 4420235 
066 2930933 
镥疱玮铐栩 祉 
logo aviaparts.kiev.ua
噔蝾爨汔玷 • 耱
镯-矧 9-18
耋 10-14
腓黜 赅徼礤
       
👓
 疱汨耱疣鲨 
  抡文  
  (磬镱祉栩 镟痤朦)  

吗屐 疣犷螓
桧蝈痦弪-爨汔玷
噔蝾玎秣囫蝈
镱-矧    9:00-18:00
耋後铗 10:00-14:00
橡桢 玎赅珙
念耱噔赅
 • 疏邂
  镳噔 徨疱 - 39 沭
  玎赅 戾礤 1000沭 - 59 沭
  脲恹 徨疱 - 59 沭
  玎赅 戾礤 1000沭 - 69 沭
 • 雨疣桧
  念 "皖忸橄铟螓" - 徨耧豚蝽
  "棱蝾膻犟", "软蜞殪" - 39 沭
枢 镳铄踵螯
怏.洛腓赅 食朦鲥忄, 4
镳彐礤 磬玮囗桢
箅.令朦 铌痼骓, 4
杨舫库顸赅 令瘗嚆斥赅
疏库顸赅 钺, 雨疣桧 08131
醚 铃鸪珀-1, -254

橡铄踵螯 玎镳噔牦 列烟 漕
滂脲疣 SKODA (绦菸 13)
镥疱 SKODA 镱忮痦篁 磬镳噔
脲, 麇疱 30 , 怆邂-忭桤
蝈痧栩铕 汔疣骓钽 觐铒 铃疱珀-1

绣祛眚 玎秣囫蜩 磬 忄痂囹铕 CVT 朗舷
067 5094889

怦 镳邃腩驽龛 
-
囵蜩牦:  MN176628 镳铊玮钿栩咫: MITSUBISHI
MN176628 MITSUBISHI 行蜒行 行行醒行行
鲥磬: 铗 404沭
痂耋眍 箸豚 噔蝾玎秣囫蜩
皱睇 囗嚯钽 噔蝾玎秣囫蜩.
物桉囗桢 踵疣牝屦桉蜩赅.
绣轵桧: 0,  铞屙铌 0
 KIEV  MMCBMMCB磬腓麒MITSUBISHI MN176628 13.8$373 100%0 
 UA  G_NG_NAL1-3 耋 MITSUBISHI MN176628 17.9$486 90%5 
 UAE  MM15-23 耋 MITSUBISHI MN1766280.068.0 14.9$405 97%>6 
 UAEF  MM14-22 耋 MITSUBISHI MN1766280.068.0 16.6$449 90%>6 
 UAE  UU20-26 耋 MITSUBISHI MN1766280.068.0 15.2$412 85%4 
 GM  NN25-45 耋 MITSUBISHI MN176628 28.8$781 100%>6 
 KOR2  MM63-94 耋 MITSUBISHI MN1766280.068.0 19.0$514 90%(i)
 JPN  MM23-36 耋 MITSUBISHI MN1766280.06(g)8.0 33.5$907 90%(i)
 JP  MM29-49 耋 MITSUBISHI MN1766280.068.0 19.0$515 90%(i)
 JPS  MM20-29 耋 MITSUBISHI MN1766280.068.0 21.3$576 90%>6 
埋 磬玮囗 噔蝾玎秣囫蜩: spark plug / spark plug / spark plug / spark plug / spark plug / spark plug / spark plug / 崖抛 抢迫美腿 / spark plug /

*佯铌 镱耱噔觇 噔蝾玎秣囫蜩, 箨噻囗: 扈龛爨朦睇 耩邃龛


(g) 忸珈铈磬 漕. 铒豚蜞 牮箫眍汔徉痂蜞 耢. 赅朦牦蝾