logo aviaparts.kiev.ua
噔蝾爨汔玷 • 耱
067 4420235
066 2930933
镯-矧 9:30-16:00 玎镨 磬 岩 
铖钺桉蜩 赅岢礤
       
👓
 疱撼耱疣龀 
  抡材  

蝈.067-5094889
绣祛眚 玎秣囫蜩 磬 忄痂囹铕 CVT JATCO JF011,15,16,17
绣祛眚 祗趄 镱腠钽 镳桠钿 AWD

奏 痤犷蜩
桧蝈痦弪-爨汔玷
噔蝾玎秣囫蝈
稠蝈痦弪-爨汔玷
噔蝾玎秣囫蜩
镯-矧    9:30-16:00
耋後铗 10:00-13:00
橡栝铎 玎祛怆屙
念耱噔赅
  • 疏库
    镳噔栝 徨疱 - 100 沭. 氤忤 徨疱 - 150 沭.
哧 镳羁踵蜩
怏.洛腓赅 食朦鲥忄, 4
觐腓 磬玮
怏.洛腓赅 铌痼骓, 4
杨舫库顸赅 令瘗嚆斥赅
疏库顸赅 钺, 雨疣宽 08131
昧 铃鸪珀-1, -254

橡羁踵蜩 玎镳噔牦 列烟 漕
滂脲疣 SKODA (绦盼 13)
镥疱 SKODA 镱忮痦篁 镳噔铕篦 氤, 麇疱 30 , 怆斥-忭桤
蝈痂蝾鸪 汔疣骓钽 觐铒 铃鸪珀-1

  VIN 
 玎镨 
$38.5
UAE•9.6  USA•9.6
怦 镳邃腩驽龛 
 世依宋萌  
-
囵蜩牦:  MD008959 镳铊玮钿栩咫: MITSUBISHI
MD008959 MITSUBISHI 行行行 研研 行行行行
鲥磬: 铗 60沭
痂耋眍 箸豚 噔蝾玎秣囫蜩
皱睇 囗嚯钽 噔蝾玎秣囫蜩.
物桉囗桢 踵疣牝屦桉蜩赅.
绣轵桧: 0,  铞屙铌 0
 KIEV  MMCBMMCB磬腓麒+MITSUBISHI MD008959 1.9$73 100%0 
 UA  G_NG_NAL1-3 耋 MITSUBISHI MD008959 2.8$108 90%1 
 UAE  MM15-23 耋 MITSUBISHI MD0089590.009.6 1.8$69 100%>6 
 UAEF  MM14-22 耋 MITSUBISHI MD0089590.009.6 1.8$69 100%>6 
 UAE  UU20-26 耋 MITSUBISHI MD0089590.009.6 1.6$61 85%>6 
 USA  AMTAMT17-24 耋 CHRYSLER MD0089590.009.6 2.7$103 100%(i)
 USA  AMTAMT17-24 耋 FIAT MD0089590.009.6 2.9$110 100%(i)
 JPN  MM23-36 耋 MITSUBISHI MD0089590.009.6 4.8$187 90%(i)
 JPS  MM20-29 耋 MITSUBISHI MD0089590.009.6 2.7$103 90%>6 
埋 磬玮囗 噔蝾玎秣囫蜩: pin, straight / 叵瓮世 / 叵瓮世 饰伺吐浪 ! / pin, straight / pin, straight / pin, straight / "key-crankshaft sprocket" / "key crankshaft sproc" /

*佯铌 镱耱噔觇 噔蝾玎秣囫蜩, 箨噻囗: 扈龛爨朦睇 耩邃龛