logo aviaparts.kiev.ua
噔蝾爨汔玷 • 耱
067 4420235
066 2930933
镯-矧 9:30-16:00 玎镨 磬 岩 
铖钺桉蜩 赅岢礤
       
👓
 疱撼耱疣龀 
  抡材  

蝈.067-5094889
绣祛眚 蜞 玎秣囫蜩龛 磬 忄鸪囹铕 CVT JATCO JF011,15,16,17
绣祛眚 祗趄 镱忭钽 镳桠钿 AWD

奏 痤犷蜩
桧蝈痦弪-爨汔玷
噔蝾玎秣囫蝈
稠蝈痦弪-爨汔玷
噔蝾玎秣囫蜩
镯-矧    9:30-16:00
耋後铗 10:00-13:00
橡栝铎 玎祛怆屙
念耱噔赅
  • 疏库
    镳噔栝 徨疱 - 100 沭. 氤忤 徨疱 - 150 沭.
哧 镳羁踵蜩
怏.洛腓赅 食朦鲥忄, 4
觐腓 磬玮
怏.洛腓赅 铌痼骓, 4
杨舫库顸赅 令瘗嚆斥赅
疏库顸赅 钺, 雨疣宽 08131
昧 铃鸪珀-1, -254

橡羁踵蜩 玎镳噔牦 列烟 漕
滂脲疣 SKODA (绦盼 13)
镥疱 SKODA 镱忮痦篁 镳噔铕篦 氤, 麇疱 30 , 怆斥-忭桤
蝈痂蝾鸪 汔疣骓钽 觐铒 铃鸪珀-1

  VIN 
 玎镨 
$40.8
UAE•9.6  USA•9.6
怦 镳邃腩驽龛 
 世依宋萌  
-
醒研行行 行醒醒行 行醒醒行醒 研蜒行 MITSUBISHI MB928874
囵蜩牦:  MB928874 镳铊玮钿栩咫: MITSUBISHI
MB928874 MITSUBISHI 醒研行行 行醒醒行 行醒醒行醒 研蜒行
鲥磬: 铗 108沭
痂耋眍 箸豚 噔蝾玎秣囫蜩
皱睇 囗嚯钽 噔蝾玎秣囫蜩.
物桉囗桢 踵疣牝屦桉蜩赅.
绣轵桧: 0,  铞屙铌 0
 KIEV  MMCBMMCB磬腓麒+MITSUBISHI MB928874 2.9$117 100%>6 
 UA  G_NG_NAL1-3 耋 MITSUBISHI MB928874 3.6$148 90%1 
 UAE  MM15-23 耋 MITSUBISHI MB9288740.019.6 2.6$108 100%>6 
 UAE  MM15-23 耋 CHRYSLER MB9288740.019.6 9.4$385 90%>6 
 UAEF  MM14-22 耋 MITSUBISHI MB9288740.019.6 3.3$135 100%>6 
 UAE  UU20-26 耋 MITSUBISHI MB9288740.019.6 3.1$126 85%3 
 GM  NN25-45 耋 MITSUBISHI MB928874 3.9$159 100%>6 
 USA  AMTAMT17-24 耋 FIAT MB9288740.019.6 4.8$197 100%(i)
 USA  AMTAMT17-24 耋 CHRYSLER MB9288740.019.6 4.5$184 100%(i)
 JPN  MM23-36 耋 MITSUBISHI MB9288740.019.6 4.8$195 90%(i)
 JP  MM29-49 耋 MITSUBISHI MB9288740.019.6 4.7$190 90%(i)
 JPS  MM20-29 耋 MITSUBISHI MB9288740.019.6 4.3$174 90%>6 
埋 磬玮囗 噔蝾玎秣囫蜩: spring, tension / 醒研行行 行醒醒行 行醒醒行醒 研蜒行 / spring, retainer / 闲悠韧 饰宋奈 椅刑吻哇 抢耐日 / spring, retainer / spring, retainer / spring brake auto ad / spring-brake auto adjuster lever / spring, retainer / spring,rr brake shoe auto /

*佯铌 镱耱噔觇 噔蝾玎秣囫蜩, 箨噻囗: 扈龛爨朦睇 耩邃龛