logo aviaparts.kiev.ua
噔蝾爨汔玷 • 耱
067 4420235
066 2930933
镯-矧 9-18 耋 10-14
玎镨顸 磬 岩 
腓黜 赅徼礤
       
👓
 疱汨耱疣鲨 
  抡文  
  (磬镱祉栩 镟痤朦)  

吗屐 疣犷螓
桧蝈痦弪-爨汔玷
噔蝾玎秣囫蝈
镱-矧    9:00-18:00
耋後铗 10:00-14:00
橡桢 玎赅珙
念耱噔赅
  • 疏邂
    镳噔 徨疱 - 100 沭
    脲恹 徨疱 - 150 沭
  • 雨疣桧
    念 "皖忸橄铟螓" - 徨耧豚蝽
    "棱蝾膻犟", "软蜞殪" - 39 沭
枢 镳铄踵螯
怏.洛腓赅 食朦鲥忄, 4
镳彐礤 磬玮囗桢
箅.令朦 铌痼骓, 4
杨舫库顸赅 令瘗嚆斥赅
疏库顸赅 钺, 雨疣桧 08131
醚 铃鸪珀-1, -254

橡铄踵螯 玎镳噔牦 列烟 漕
滂脲疣 SKODA (绦菸 13)
镥疱 SKODA 镱忮痦篁 磬镳噔
脲, 麇疱 30 , 怆邂-忭桤
蝈痧栩铕 汔疣骓钽 觐铒 铃疱珀-1

绣祛眚 玎秣囫蜩 磬 忄痂囹铕 CVT 朗舷
067 5094889

$•27.50
UAE•8  USA•8
 怩钿
怦 镳邃腩驽龛 
-
行醒 行研行研行 行醒醒 研行行研行 MITSUBISHI 4013A082
囵蜩牦:  4013A082 镳铊玮钿栩咫: MITSUBISHI
4013A082 MITSUBISHI 行醒 行研行研行 行醒醒 研行行研行
鲥磬: 铗 163沭
痂耋眍 箸豚 噔蝾玎秣囫蜩
皱睇 囗嚯钽 噔蝾玎秣囫蜩.
物桉囗桢 踵疣牝屦桉蜩赅.
绣轵桧: 0,  铞屙铌 0
 KIEV  MMCBMMCB磬腓麒MITSUBISHI 4013A082 6.2$170 100%>6 
 UA  G_NG_NAL1-3 耋 MITSUBISHI 4013A082 7.2$197 90%>6 
 UAE  MM15-23 耋 MITSUBISHI 4013A0820.208.0 6.0$164 100%>6 
 UAEF  MM14-22 耋 MITSUBISHI 4013A0820.208.0 6.0$164 100%>6 
 UAE  UU20-26 耋 MITSUBISHI 4013A0820.208.0 6.0$165 85%>6 
 GM  NN25-45 耋 MITSUBISHI 4013A082 10.8$297 100%>6 
 KOR2  MM63-94 耋 CHRYSLER 4013A0820.208.0 10.3$284 90%(i)
 JPN  MM23-36 耋 MITSUBISHI 4013A0820.208.0 11.1$304 100%(i)
 JP  MM29-49 耋 MITSUBISHI 4013A0820.208.0 5.8$160 75%(i)
 JPS  MM20-29 耋 MITSUBISHI 4013A0820.208.0 6.0$164 100%>6 
埋 磬玮囗 噔蝾玎秣囫蜩: bolt, metal / bolt, metal / bolt, metal / bolt, metal / bolt,fr susp lwr arm / bolt, metal / bolt, metal / 廖艘 雄桌美 衔穆叛嗜 / 廖艘 膛依怂茸叛嗜 / bolt,fr susp lwr arm /

*佯铌 镱耱噔觇 噔蝾玎秣囫蜩, 箨噻囗: 扈龛爨朦睇 耩邃龛