logo aviaparts.kiev.ua
噔蝾爨汔玷 • 耱
067 4420235
066 2930933
镯-矧 9:30-16:00 玎镨 磬 岩 
铖钺桉蜩 赅岢礤
       
👓
 疱撼耱疣龀 
  抡材  

蝈.067-5094889
绣祛眚 玎秣囫蜩 磬 忄痂囹铕 CVT JATCO JF011 JF015 JF016 JF018 尻蝠铎铗铕钼
绣祛眚 祗趄 AWD

奏 痤犷蜩
桧蝈痦弪-爨汔玷
噔蝾玎秣囫蝈
稠蝈痦弪-爨汔玷
噔蝾玎秣囫蜩
镯-矧    9:30-16:00
耋後铗 10:00-13:00
橡栝铎 玎祛怆屙
念耱噔赅
  • 疏库
    镳噔栝 徨疱 - 100 沭. 氤忤 徨疱 - 150 沭.
哧 镳羁踵蜩
怏.洛腓赅 食朦鲥忄, 4
觐腓 磬玮
怏.洛腓赅 铌痼骓, 4
杨舫库顸赅 令瘗嚆斥赅
疏库顸赅 钺, 雨疣宽 08131
昧 铃鸪珀-1, -254

橡羁踵蜩 玎镳噔牦 列烟 漕
滂脲疣 SKODA (绦盼 13)
镥疱 SKODA 镱忮痦篁 镳噔铕篦 氤, 麇疱 30 , 怆斥-忭桤
蝈痂蝾鸪 汔疣骓钽 觐铒 铃鸪珀-1

  VIN 
 玎镨 
$40.9
UAE•9.6  USA•9.6
怦 镳邃腩驽龛 
 世依宋萌  
US
-
囵蜩牦:  1115A423 镳铊玮钿栩咫: MITSUBISHI
1115A423 MITSUBISHI 行行行蜒 研蜒行 STD0 RED
鲥磬: 铗 310沭
痂耋眍 箸豚 噔蝾玎秣囫蜩
皱睇 囗嚯钽 噔蝾玎秣囫蜩.
物桉囗桢 踵疣牝屦桉蜩赅.
绣轵桧: 0,  铞屙铌 0
 KIEV  MMCBMMCB磬腓麒+MITSUBISHI 1115A423 8.3$340 100%4 
 UA  G_NG_NAL1-3 耋 MITSUBISHI 1115A423 7.6$311 90%2 
 UAE  MM15-23 耋 MITSUBISHI 1115A4230.039.6 8.7$357 90%>6 
 UAEF  MM14-22 耋 MITSUBISHI 1115A4230.039.6 13.0$533 90%>6 
 UAE  UU20-26 耋 MITSUBISHI 1115A4230.039.6 10.6$433 85%>6 
 JPN  MM23-36 耋 MITSUBISHI 1115A4230.039.6 21.0$860 90%(i)
 JP  MM29-49 耋 MITSUBISHI 1115A4230.039.6 24.5$1001 90%(i)
 JPS  MM20-29 耋 MITSUBISHI 1115A4230.039.6 13.3$542 90%>6 
埋 磬玮囗 噔蝾玎秣囫蜩: 行行行蜒 研蜒行 STD0 RED metal set,thrust / 行行行蜒 研蜒行 STD0 RED metal set,thrust / 行行行蜒 研蜒行 STD0 RED metal set,thrust / 行行行蜒 研蜒行 STD0 RED metal set,thrust / 行行行蜒 研蜒行 STD0 RED metal set,thrust / 行行行蜒 研蜒行 STD0 RED 率死嫩 乩矣屯凵 / 行行行蜒 研蜒行 STD0 RED metal set c/r /

*佯铌 镱耱噔觇 噔蝾玎秣囫蜩, 箨噻囗: 扈龛爨朦睇 耩邃龛